Gizlilik & Güvenlik

Assos Park Hotel'i ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

www.assospark.com web sitesi PARK TURİZM OTELCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ne aittir ve bu adresi ziyaret eden siz müşterilerimizin bilgi güvenliği Assos Park Hotel için büyük önem taşımaktadır. Bu metin bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.


PARK TURİZM OTELCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

PARK TURİZM OTELCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinizi korumak ve kişisel verileri korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Şirket ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye aşağıda yer alan NGN Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası dökümanından (“KVK Politikası”) ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları

Şirketimiz, KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatı ile topladığı kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda yer alan bilgilendirme ve amaçlar kapsamında işleyebilmektedir.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler ise özel nitelikli kişisel veridir.

Şirketimiz müşterilerimizin hizmetlerimizden faydalanabilmesi, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, Şirket ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yönetilmesi, amaçlarla ve her halükarda KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleyebilmekteyiz:

· Sözleşmelerin müzakeresi, akdedilmesi ve ifası,
· Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,
· Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,
· Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,
· Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, çağrı sayısı ve içerik takibi,
· Yeni veya mevcut ürün, hizmetlerin duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
· Pazar araştırması yapılması,
· İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi,
· Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi,
· İrtibat/iletişim sağlanması,
· İşbirliği yapılan firmalar, tedarikçiler, yeniden satıcılar ve hizmet alınan firmalarla olan ticari ilişkilerin yürütülmesi,
· İşbirliği çerçevesinde raporlama yapılması,
· Yeniden satıcıların iş ortaklığı başvuru sürecinin değerlendirilmesi,
· Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,
· Şirket tarafından memnuniyet ölçümü anketleri için iletişim kurulması,
· Şirket tarafından düzenlenen etkinliklerde/eğitimlerde katılımcı kaydının oluşturulması, sertifikaların/katılım belgelerinin düzenlenmesi,
· Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
· Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi,
· Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının devredilmesi halinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi,
· Sosyal medya paylaşımlarında Şirket çalışanların, Gerçek Kişi Yeniden Satıcı/Müşterilerin, Yeniden Satıcı/Müşteri İlgililerinin tanıtılması,
· İş görüşmelerinin yürütülmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi,
· İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması,
· Şirket çalışanlarının iş sözleşmelerinden doğan asıl ve yan haklardan yararlandırılması, performansının ve çalışmalarının değerlendirilmesi,
· Çalışanlara kullanıcı hesabı açılması, şirket içi kimlik ve yemek kartı verilmesi,
· Şirket çalışanlarının ulaşım organizasyonunun sağlanması, şirket havuz araçlarının takibi,
· Şirket adına bir organizasyona katılım olması durumunda, katılımcı kaydının oluşturulması,
· Çalışanların eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması,
· Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
· Şirketin iç ve çevre güvenliği ile web sitesinin ve uygulamaların güvenliğinin sağlanması,
· Web Sitesi’nin kullanım analizi,
· Kişisel veri envanterinin oluşturulması,
· Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikâyet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.

Kişisel verileriniz KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

• Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz,
• Denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine,
• Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişiler,
• Vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimiz daha etkin bir şekilde çalışmak ve size en iyi deneyimi sunmak amacıyla sözlü, yazılı ya da, internet sitesi, sosyal medya mecraları, elektronik posta gibi elektronik ortamda, Şirketimiz tarafından düzenlenen tanıtım faaliyet ve toplantılarında toplanabilecektir.

Veri toplama sürecimiz; i) Web Sitesi, e-posta, işe alım portalları dahil üçüncü şahıslara ait dijital mecralar veya yazılım üzerinden; ii) sözleşmeler, başvurular, formlar, çağrı merkezi, uzaktan destek, satış ve pazarlama birimi, Web Siteleri’ndeki çerezler, kartvizit, telefon gibi vasıtalar aracılığıyla; veya iii) Veri Sahibi ile yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığıyla gerçekleşebilmektedir.

Kişisel verileriniz ayrıca KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu bilgilendirme metninin 1. maddesinde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır: • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

SSL SERTİFİKASI NEDİR?

SSL sertifikası, bir web sitesinin kimliğini doğrulayan ve şifreli bir bağlantı sağlayan dijital bir sertifikadır. Bir web sunucusu ve web tarayıcısı arasında şifreli bağlantı oluşturan bir güvenlik protokolü olan SSL'nin açılımı Güvenli Yuva Katmanıdır.

Şirketler ve kuruluşlar, çevrimiçi işlemleri güvence altına almak ve müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini korumak için web sitelerine bir SSL sertifikası eklemelidir.

Kısacası: SSL, internet bağlantılarının güvenli olmasını sağlar ve suçluların iki sistem arasında aktarılan bilgileri okumasını ya da değiştirmesini engeller. Adres çubuğundaki URL'nin yanında bir asma kilit işareti görüyorsanız bu, ziyaret ettiğiniz sitenin SSL sertifikasıyla korunduğu anlamına gelir.

Assos Park Hotel web sitesi 256-bit SSL sertifikası ile guvenli bir biçimde hizmet vermektedir.


TELİF HAKLARI

Bu internet sitesinin sayfalarında bulunan tüm materyaller Türkiye ve diğer ülkelerin telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır. Bu internet sitesinin sayfalarındaki bazı adlar, başlıklar, tamlamalar, logolar, simgeler, grafikler veya tasarımlar PARK TURİZM OTELCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ("Assos Park Hotel") veya bağlı kuruluşlarına ait ya da Assos Park Hotel veya bağlı kuruluşlarının kullanım iznine sahip olduğu ticari adlar, ticari markalar veya hizmet işaretleri içerebilir. Ticari markaların, ticari adların veya hizmet işaretlerinin bu internet sitesinin sayfalarında görünmesi herhangi birine herhangi bir tür lisans verildiği anlamına gelmez.

Bu internet sitesindeki materyalleri ticari olmayan kullanımınız için indirme, geçici olarak tek bir bilgisayarda saklama ve yalnızca kişisel kullanımınız için yazdırma hakkına sahipsiniz. İndirdiğiniz hiçbir içerik için mülkiyet hakkına sahip olmadığını kabul edersiniz. Materyal kopyalarını hiçbir amaçla dağıtamaz veya oluşturduğunuz ya da işletmekte olduğunuz hiçbir sitede "veremezsiniz". Bu internet sitesindeki tüm telif hakkı bildirimlerine, bilgilerine ve kısıtlamalarına uyacağınızı kabul edersiniz.

Ticari markalar, ticari adlar ve hizmet işaretleri dahil olmak üzere bu internet sitesinde yer alan materyallerin izinsiz indirilmesi, aktarılması, çoğaltılması veya diğer kopyalama veya modifikasyonu federal, ortak ya da medeni kanun ticari marka yasasının ve telif hakkı yasasının ihlali anlamına gelebilir ve yasal işleme yol açabilir.

Assos Park Hotel, bu internet sitesindeki ticari adların, ticari markaların ve Assos Park Hotel ve bağlı kuruluşlarının görsellerinin izinsiz kullanımı halinde yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR Assos Park Hotel üçüncü taraf internet sitelerini kontrol etmez ve bu nedenle bağlantı her hangi bir internet sitesindeki içerikten veya bağlantılı internet sitesinde verilen bağlantılardan sorumlu tutulamaz. Assos Park Hotel bu bağlantıları size kolaylık sağlamak amacıyla verir ve herhangi bir bağlantının verilmesi, bağlantı verilen internet sitesinin veya içindeki herhangi bir bilginin Assos Park Hotel tarafından uygun bulunduğu, araştırıldığı veya doğrulandığı anlamına gelmez.